ĐĐ. Chân Pháp Từ – Đạo tràng tại Hawaii, Hoa Kỳ

Trích lời Nhận xét của Sư thầy Chân Pháp Từ – – Đạo tràng tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ

Hoan hỷ, tượng Bổn sư rất đẹp. Thầy Bích Khê cũng ở Hoa Kỳ muốn đặt tượng y như Thầy, con giúp thầy nhé.

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tòa cỏ

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tòa cỏ

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tòa cỏ

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tòa cỏ

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tòa cỏ, sư thầy gửi hình ảnh từ Hawaii, Hoa Kỳ về.

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tòa cỏ, sư thầy gửi hình ảnh từ Hawaii, Hoa Kỳ về.