Tôn tượng Quan âm Bồ tát gỗ mít

Bồ-tát Quán Thế Âm tay trái cầm bình cam lồ, tay phải bắt ấn chữ Rảm. Quí vị tụng kinh Phổ Môn có câu “Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”.
Đây là những hình ảnh biểu trưng cho hạnh nguyện của Bồ-tát. Chi tiết …

Tượng Quan âm Bồ tát Nghìn tay Nghìn mắt ngồi trên con Hắc Long

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay có thể xem là một vũ trụ thu nhỏ với quy luật âm dương ngũ hành và bát quái, bao hàm các cặp Dương – Âm Chi tiết …

Mẫu Tôn tượng Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ tát

Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho chân lý, còn Văn Thù tượng trưng cho chân trí, lý trí dung thông. Ngài tượng trưng cho tam muội, còn Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã. Ngài tượng trưng cho hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho giải. Chi tiết …

Tượng Long Đầu Quán Âm – 33 ứng hóa thân Quan Âm Bồ Tát

Tượng Long Đầu Quán Âm tên Phạn là Nāga-śīrottama avalokiteśvara (Long Đầu Thượng Quán Tự Tại: Đức Quán Tự Tại đứng trên đầu con Rồng) là hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 33 Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Long Đầu Quán Âm là Quán Âm Quá Hải với ước nguyện cầu mong Bồ Tát Quán Thế Chi tiết …