Tôn tượng Quan âm Bồ tát gỗ mít

Bồ-tát Quán Thế Âm tay trái cầm bình cam lồ, tay phải bắt ấn chữ Rảm.

Quí vị tụng kinh Phổ Môn có câu “Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”.

“Thanh tịnh bình” là bình thanh tịnh, “thùy dương liễu” là cành dương liễu rủ xuống, “Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm” là nước cam lồ của đức Quan Âm rưới lên tâm.

Ý nghĩa nguyên câu ấy là bình thanh tịnh đựng nước cam lồ, nhờ cành dương liễu rưới khắp làm cho tâm người được mát mẻ.

Đó là câu nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm mà chúng ta hằng lạy trong mười hai câu nguyện. Đây là những hình ảnh biểu trưng cho hạnh nguyện của Bồ-tát.

Xưởng tượng Phật Phúc Minh giới thiệu tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 81cm, gỗ mít, phủ sơn màu vàng tươi.

Quý vị có thể chọn các cỡ nhỏ hơn cao 50cm, 60cm hoặc lớn hơn 86cm, 1.27 mét, 1.5 mét gỗ mít, gỗ gõ nhập khẩu (để có màu vàng) hoặc màu đỏ hồng như gỗ hương đá nhập khẩu.

Đặt tượng: 092.44.77777 (Zalo) 

Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.