Tượng Long Đầu Quán Âm – 33 ứng hóa thân Quan Âm Bồ Tát

Tượng Long Đầu Quán Âm tên Phạn là Nāga-śīrottama avalokiteśvara (Long Đầu Thượng Quán Tự Tại: Đức Quán Tự Tại đứng trên đầu con Rồng) là hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 33 Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Long Đầu Quán Âm là Quán Âm Quá Hải với ước nguyện cầu mong Bồ Tát Quán Thế Âm đem lại sự an vui cho muôn loài, dìu dắt chúng sinh thoát khỏi biển khổ, sông mê… giúp cho Tín Chúng sớm phát khởi Tâm Từ Bi, tỏ ngộ được Phật Tính (Buddhatā) vốn có của mình, mau chóng tu hành Chính Pháp, thực hành vạn Hạnh, chứng đắc Phật Quả (Buddha-phala).

Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát; Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Cũng là một loại Thần Tài.

Tôn tượng Long Đầu Quán Âm được Xưởng Phúc Minh sáng tác dựa trên Ý tưởng Quán âm đứng trên đầu Rồng, từ ngoài biển khơi vượt Phong ba Bão táp vào đất liền Cứu độ Chúng sanh.

Sóng biển cuồn cuộn. Rồng trồi lên, ngụp xuống trước những cơn sóng tiến vào Đất liền. Mỗi cơn sóng chồm lên, chạm vào chân Quan Âm Bồ tát thì biến thành Bông hoa sen, và có 8 bông hoa sen quanh Ngài, tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Các bông Hoa sen ngả nghiêng theo chiều sóng nước do lực Rồng và sức gió.

Quanh thân Ngài mây lành bao phủ. Bạch hào tỏa quang, sáng rực sau đầu ngài, trong vòng hào quang có Tràng hạt biểu thị cho đoạn trừ 108 nỗi phiền não trong cõi Ta Bà.
Tà áo Ngài bay phần phật trước gió.

Ngài một tay nâng bình Thanh tịnh chứa nước Cam Lộ, một tay cầm nhành Dương Liễu rưới nước Cam Lộ. Nước này rưới tới đâu là chan rải tình thương tới đó, làm mát mẻ êm dịu mọi khổ đau của chúng sanh.
Rồng ngậm Ngọc Như Ý Minh Châu, chỉ có Rồng Việt Nam mới ngậm ngọc. Rồng phun mưa giúp dân có nước giúp mùa màng bội thu.

Tôn tượng Long Đầu Quán Âm vừa có ý nghĩa Cứu khổ Cứu Nạn, vừa có Ý nghĩa ban Tài Lộc.

Dáng đứng Tôn nghiêm, không uốn éo như tượng Phong thủy, tượng Đài Loan. Tôn tượng trang nghiêm nên dùng để thờ hoặc trưng bày nghệ thuật.

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Tượng Long Đầu Quán âm, gỗ Hương, cao 1m (tính cả đế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *