Mẫu Bộ tượng Sa Bà Tam Thánh (Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát), gỗ Hương, cao 40cm

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Cơ Sở Phúc Minh xin giới thiệu Bộ Tượng Sa Bà Tam Thánh bao gồm: tượng Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng cao 40cm, gỗ Hương.
Bán riêng một Đế gỗ cao 6cm để đặt tượng Phật Thích Ca lên, cao hơn tượng 2 vị Bồ tát.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Giáo Chủ của Thế Giới Sa Bà (Sāha-loka-dhātu) hiện tại.

Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokiteśvara) có hạnh nguyện Đại Bi (Mahā-kāruṇa) luôn quán sát lắng nghe âm thanh cầu cứu của chúng sinh liền hóa hiện vô số Hóa Thân đến cứu khổ.

Bồ Tát Địa Tạng (Kṣiti-garbha) đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca, ở trong thời đại không có Phật cho đến lúc Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) thành Đạo, Ngài sẽ làm vị Bồ Tát tự thề cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi ở cõi Sa Bà này thì mới thành tựu Nguyện (Praṇidhāna) của mình.

Vì thế mới thiết lập tượng thờ Đức Phật Thích Ca chung với hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng và hợp xưng là Sa Bà Tam Thánh (hay Ta Bà Tam Thánh).

Nếu chúng ta thường xuyên kính lễ Tôn Tượng Sa Bà Tam Thánh kèm theo sự quán tưởng như trên thì đấy là điều kiện luôn nhắc nhở chúng ta quyết chí tu sửa thân tâm, thực hành Chính Pháp vượt thoát sinh tử luân hồi và năng lực của ý chí này sẽ dẫn dắt chúng ta từ kẻ phàm phu chuyển dần dần thành bậc Thánh giải thoát.

Đặt tượng liên hệ: 0967.302.774

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Tóc xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ và tạo xoắn như đặt con Ốc lên đầu. Đây là 1 kỹ thuật điêu khắc rất cao, rất ít tượng tại Việt Nam làm được.

Tóc xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ và tạo xoắn như đặt con Ốc lên đầu. Đây là 1 kỹ thuật điêu khắc rất cao, rất ít tượng tại Việt Nam làm được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *