8 Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao từ 1.2m – 1.8m, gỗ Hương nguyên khối bàn giao trước ngày lễ Vu Lan 15/7 AL

Để phục vụ kịp lễ Vu Lan và Lễ cúng cô hồn, Cơ sở Phúc Minh đã dành hết tâm huyết tạc 8 tượng Địa tạng Vương Bồ tát, cao từ 1.2m – 1.8m, gỗ Hương nguyên khối.

Đặt tạc tượng: 092.44.77777 (Zalo)

Dưới đây là hình ảnh một số tượng được bàn giao đợt 2:

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m, gỗ Hương nguyên khối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *