Mẫu Tượng Phật Thích ca để thờ tại gia, cao 42 cm

Những Tôn tượng Phật này được tạo ra để thể hiện lòng thành kính đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng chư Tam Bảo khắp mười phương. Vì mục tiêu hoằng pháp, chúng tôi cố gắng tạo Diện Phật theo lối Ấn độ để dễ sinh lòng cảm mến của người đối diện.

Cầu mong nếu có một chút công đức nào hình thành được từ những Tôn tượng này, nguyện hồi hướng tất cả cho chúng sanh khắp mười phương được sự an lạc trong kiếp hiện tại và mau chóng đồng thành Phật đạo ở tương lai.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đặt tạc: 092.44.77777 (Zalo) 

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Dâu rừng nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Dâu rừng nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Dâu rừng nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Dâu rừng nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Dâu rừng nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Dâu rừng nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Hương ta nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Hương ta nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Hương ta nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Hương ta nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Hương ta nguyên khối

Tôn tượng Phật Thích ca cao 42cm, gỗ Hương ta nguyên khối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *